Terms and Conditions

of Cadenza legal v.o.f.

1 Algemene voorwaarden

1.1. Algemeen

(a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en Cadenza Legal.

(b) In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Cadenza Legal” Cadenza Legal V.O.F, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 81800010.

“cliënt” de persoon die aan Cadenza Legal een opdracht verleent; en “met Cadenza Legal verbonden persoon” elke juridisch adviseur of andere persoon die bij Cadenza Legal werkzaam is (ongeacht of dat is op grond van een arbeidsovereenkomst of op een andere grond, elke aandeelhouder. Cadenza Legal verbonden personen zijn ook in het verleden met Tamy verbonden personen en rechtsopvolgers van met Cadenza Legal verbonden personen.

(c) Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. Beide versies hebben dezelfde kracht.

1.2. Opdracht

(a) Een overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en Cadenza Legal komt uitsluitend tot stand doordat Cadenza Legal of een bij Cadenza Legal werkzaam persoon een opdracht van de cliënt tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt.

(b) Een opdracht van een cliënt aan een met Cadenza Legal verbonden persoon leidt niet tot een overeenkomst met die of enige andere met Cadenza Legal verbonden persoon.

(c) Als de cliënt wenst dat werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht worden verricht of voortgezet door een bepaalde met Cadenza Legal verbonden persoon, zal Cadenza Legal zo mogelijk, met inachtneming van de grenzen die zijn bedrijfsvoering en wensen van andere cliënten stellen, aan die wens voldoen. De werking van de artikelen 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

(d) Als Cadenza Legal samen met een ander persoon, rechtspersoon of kantoor een opdracht heeft ontvangen, is hij alleen aansprakelijk tot nakoming van de verplichtingen die uitdrukkelijk verplichtingen van Cadenza Legal zijn. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

1.3. Declaraties

(a) De cliënt is Cadenza Legal het overeengekomen honorarium verschuldigd. Als geen honorarium is overeengekomen, is de cliënt een honorarium verschuldigd naar de bij Cadenza Legal gebruikelijke tarieven.

(b) Door Cadenza Legal gemaakte kosten (zoals koerierskosten, reis- en verblijfskosten, registratiekosten, en kosten, met inbegrip van rente, van niet aan Cadenza Legal verbonden personen en banken) zijn voor rekening van de cliënt.

(c) Het door de cliënt verschuldigd honorarium en door hem verschuldigde kosten worden waar toepasselijk overeenkomstig de wet verhoogd met omzetbelasting (btw).

(d) De cliënt kan bezwaren tegen een declaratie tot dertig dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Cadenza Legal mededelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard.

(e) De cliënt zal elke declaratie van de Brauw binnen dertig dagen na de declaratiedatum betalen.

1.4. Aansprakelijkheid

(a) De aansprakelijkheid van Cadenza Legal is beperkt tot het bedrag dat voor de

betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder een door Cadenza Legal afgesloten verzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Aansprakelijkheid voor schade door een gebeurtenis waarop geen verzekering van toepassing is, is uitgesloten.

(b) Elke vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met Cadenza Legal’s aansprakelijkheid daarvoor.

(c) De beroepsaansprakelijkheid van bij Cadenza Legal werkzame personen is beperkt overeenkomstig de eerste zin van paragraaf 1.4(a) hierboven. Hun overige aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van andere met Cadenza Legal verbonden personen is uitgesloten. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Cadenza Legal verbonden persoon.

(d) De cliënt vrijwaart Cadenza Legal en met Cadenza Legal verbonden personen van aanspraken van derden en andere schade die Cadenza Legal of een met Cadenza Legal verbonden persoon lijdt in verband met de opdracht voor zover de aanspraak of de schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder een door Cadenza Legal afgesloten verzekering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Een “derde” is ook een groepsmaatschappij van de cliënt, aandeelhouder van de cliënt, bestuurder en commissaris van de cliënt en bij of voor de cliënt werkzame persoon en elk familielid van de cliënt. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Cadenza Legal verbonden persoon.

1.5. Inschakeling van derden

(a) Cadenza Legal mag bij de uitvoering van de opdracht anderen dan met Cadenza Legal

verbonden personen (zoals koeriers, vertalers, deskundigen, deurwaarders en juridische adviseurs) inschakelen voor zover dat voor de uitvoering wenselijk is. Cadenza Legal mag de opdracht aan de ander geven in eigen naam of als gevolmachtigde in naam van de cliënt.

(b) De cliënt is gebonden aan de voorwaarden die Cadenza Legal (in eigen naam of in naam van de cliënt) met door hem ingeschakelde anderen overeenkomt. Cadenza Legal is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde anderen.

1.6. Vertrouwelijkheid en dossiers

(a) Cadenza Legal en de cliënt zullen de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheim houden. Elke van hen zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat aan Cadenza Legal verbonden personen hetzelfde doen.

(b) De eerste zin van paragraaf (a) hierboven geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of, wat Cadenza Legal betreft, voor zover openbaarmaking wenselijk is met het oog op de uitvoering van de opdracht.

1.7. Beëindiging van de opdracht

(a) De cliënt kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij Cadenza Legal.

(b) Cadenza Legal kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als de cliënt een declaratie niet binnen dertig dagen na de betaaldatum betaalt, maar steeds uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de cliënt.

(c) Als de opdracht eindigt, is de cliënt honorarium verschuldigd voor het werk dat Cadenza Legal voor het einde van de opdracht heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat Cadenza Legal na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak over te dragen aan de cliënt of een derde.

1.8. Toepasselijk recht; klachten en geschillen

(a) De overeenkomst van opdracht (met inbegrip van paragraaf (b) hieronder) en elke niet-contractuele verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

(b) De rechtbank in Amsterdam, Nederland, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die op grond van of in verband met de overeenkomst van opdracht ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen.

(c) Paragrafen (a) en (b) hierboven zijn van overeenkomstige toepassing op niet-contractuele verplichtingen van aan Cadenza Legal verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht.

Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met Cadenza Legal verbonden persoon.

2 Persoonsgegevens

(a) Begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) zijn gedefinieerd, hebben in dit artikel 2 dezelfde betekenis als in de AVG.

(b) De cliënt vrijwaart Cadenza Legal en met Cadenza Legal verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die Cadenza Legal of een met Cadenza Legal verbonden persoon lijdt in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht, voor zover Cadenza Legal deze persoonsgegevens van de cliënt of in opdracht van de cliënt heeft ontvangen.

(c) De cliënt zal op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De cliënt doet dat binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. Cadenza Legal zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens haar uitoefenen.

(d) Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht. De cliënt en Cadenza Legal overleggen met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan toezichthouders en betrokkenen.

(e) Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht.

Cadenza V.O.F.
KVK: 81800010

Office – A’DAM Toren
Overhoeksplein 1
1031 KS Amsterdam

Shopping Basket